Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

dhz blatnica
Vážení členovia dovoľujeme si vás pozvať na výročnú členskú schôdzu členov Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnici, ktorá sa bude konať dňa 19. novembra 2016 o 18.00 hod. v Dome služieb.

Účasť členov DHZ na zasadnutí je potrebná a pokiaľ je to možné v uniforme.
Pridané dokumenty z VČS.


Program:
  1. Otvorenie rokovania
  2. Voľba návrhovej a voľebnej komisie
  3. Správa o činnosti DHZ za rok 2016
  4. Správa o hospodárení DHZ za rok 2016
  5. Správa revíznej komisie DHZ
  6. Plán hlavných úloh na rok 2017
  7. Voľba výboru DHZ 2016 - 2021, revízora DHZ a 1 delegáta
  8. Diskusia
  9. Prijatie uznesenia z VČS DHZ
  10. Záver a občerstvenie

Dokumenty z VČS:

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok