Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

dhz blatnica
Vážení členovia dovoľujeme si vás pozvať na výročnú členskú schôdzu členov Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnici, ktorá sa bude konať dňa 10. marca 2018 o 18.00 hod. v Dome služieb.


Účasť členov DHZ na zasadnutí je potrebná a pokiaľ je to možné v uniforme.


Program:
  1. Otvorenie rokovania
  2. Voľba návrhovej
  3. Správa o činnosti DHZ za rok 2017
  4. Správa o hospodárení DHZ za rok 2017
  5. Správa revíznej komisie DHZ za rok 2017
  6. Plán hlavných úloh na rok 2018
  7. Diskusia
  8. Prijatie uznesenia z VČS DHZ
  9. Záver a občerstvenie

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok