Vážení členovia, dovoľujeme si vás pozvať na výročnú členskú schôdzu členov Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnici, ktorá sa bude konať dňa 24. Júla 2020 o 18.00 hod. v Dome služieb.

Účasť členov DHZ Blatnica na zasadnutí je potrebná, a pokiaľ je to možné v uniforme.

Program:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
  3. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie /2020, I.polrok 2021/
  4. Správa o hospodárení DHZ za uplynulé obdobie /2020, I.polrok 2021/
  5. Správa revíznej komisie DHZ k predloženej správe o hospodárení
  6. Voľby výboru DHZ za roky 2021-2026
  7. Plán hlavných úloh na ďalšie obdobie /II.polrok 2021 a rok 2022/
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesenia VČS DHZ
  10. Záver a občerstvenie