Súťaže dospelých sa môžu zúčastniť hasičské družstvá dobrovoľných (obecných, závodných) hasičských zborov, pri rešpektovaní dobrého zdravotného stavu, čo každý súťažiaci potvrdí svojím podpisom na prihláške.

Súťaže sa uskutočňujú v kategóriách:

  • Muži
  • Ženy

Zmiešané súťažné družstvá sa evidujú v kategórii mužov. V súťažných družstvách môžu štartovať maximálne traja pretekári dorasteneckého veku (15 – 18 rokov). Ostatní pretekári musia ku dňu konania súťaže dovŕšiť vek 18 rokov. Horná veková hranica u účastníkov súťaží nie je obmedzená – musí byť však splnená podmienka dobrého zdravotného stavu.

Prehľad súťaží dospelých