Cieľom hry je rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti a získavať návyky v jednotlivých oblastiach činnosti s dôrazom na oblasť ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľom všetkých súťaží hry Plameň je DPO SR.

Podmienky účasti Hry sa môže zúčastniť kolektív mladých hasičov, ktorý musí byť 10-členný, bez rozdielu pohlavia, vo veku 8 – 16 rokov. Vek súťažiacich sa počíta a overuje v deň konania súťaže, pričom súťažiaci musí mať v deň súťaže 8 rokov a v roku súťaže nesmie dovŕšiť 17 rokov. Mladší ako 8 ročný môže súťažiť, ale sa mu v deň súťaže bude počítať vek 8 rokov.

Kategórie a veková hranica

  • Chlapci 8 – 16 rokov
  • Dievčatá 8 – 16 rokov

Bodovú výhodu za vek súťažiacich získava družstvo v disciplíne štafetový beh na 400m s prekážkami, ak sa organizátor rozhodne zaradiť do súťaže aj disciplínu požiarny útok s vodou. Súťažiť môžu aj zmiešané kolektívy, avšak štartujú v kategórii chlapcov. Kolektív sa skladá z veliteľa, 8 členov a náhradníka (t. j. 10 členov). Náhradník môže byť zaradený do družstva len v prípade, že jeden z deviatich členov nemôže súťažiť zo zdravotného dôvodu o čom rozhodne zdravotná služba súťaže

DPO SR poskytuje kompletné pravidlá.

Absolvované súťaže

Absolvované súťaže