Dobrovoľný hasičský zbor v Blatnici / Turč. Blatnica / bol podľa evidencie založený v roku 1887 podľa vzoru okolitých obcí a to Jánom Duchajom, Jánom Siakeľom /2. veliteľ od nie je známe, do asi 1913 / a Alexanderom Filom / prvý pokladník / a ďalšími významnými mužmi obce. Mal 46 členov a prvým veliteľom bol Ján Duchaj. Vie sa však z rozprávania hasičov, že bol založený už o nejakých 10 rokov skôr, pretože vznikal v dobe spoločne s Kláštorom pod Znievom, Martinom, Sučanmi a Mošovcami. Bohužiaľ nebola zachovaná dokumentácia o tejto skutočnosti. V roku 1895 prestal byť dobrovoľným a stal sa povinným hasičským zborom, čo mu pomohlo, nakoľko počet členov stúpol na 123.

29. apríla 1923 bol Gustáv Somora zvolený za člena výboru na ustanovujúcom valnom zhromaždení Okresnej hasičskej jednoty vo veľkej dvorane Župného domu v Turč. Sv. Martine, ktorá bola založená ako prvá na Slovensku turčianskými hasičmi. Na tomto zhromaždení blatnický zbor zastupovalo 66 členov.

12. júla 1936 bola pri veľkom moste pre hasičov organizovaná veľká slávnosť. Vysvätenie hasičskej zástavy, ktorej krstnými rodičmi boli Ján Duchaj s manželkou a taktiež dekorovanie obľúbeného dlhoročného veliteľa miestneho hasičského zboru Jozefa Laku /veliteľ od 6.1.1928 – do začiatku 40 rokov minulého storočia / bronzovým záslužným krížom.

2. júna 1937 bol za čestného doživotného veliteľa zboru zvolený Ján Duchaj a toho istého roku 1. júna boli aj prvý krát deklarovaný 35 členovia za 25,20,15 a 10 ročnú činnosť/pôsobenie v zbore. Toto nabudilo blatnických hasičov k aktívnejšej práci pre rozvoj hasičstva na pomoc občanom chrániť ich majetky pred požiarom, či živelnými pohromami. Pracovali naozaj aktívne, čo sa píše aj v hasičských listoch, ako aj obecnej kronike. Veľmi často zasahovali v zložitých podmienkach a v nedostupných terénoch okolitých hôr a taktiež zasahovali aj v okolitých obciach. 15. apríla 1928 bola zriadená samaritánska služba, opatrená potrebnými obväzmi a liečivami, ktorá fungovala až do 80 rokov minulého storočia. Prvými samaritánmi boli menovaní Juraj Šimonides a Matúš Oravec.

V roku 1930 zakúpili prvú motorovú striekačku DS-16 značky Stratílek, ktorá nahradila starú ručnú striekačku. Z dôvodu nedostatku peňazí v obci nebolo možné vybaviť požiarnu zbrojnicu ďalším potrebným materiálom. A preto v roku 1937 obec vyhlásila zbierku „takzvané hasičské dávky“, ktoré boli finančne stanovené podľa izieb obydlí a hospodárskych budov. Najväčšie dávky boli odvedené za obchodné a živnostenské miestnosti. Z vyzbieraných peňazí bola zakúpená potrebná výstroj a výzbroj pre hasičský zbor. Postupne sa nadobudol ďalší majetok, okolo roku 1956 to bola Praga RN /tzv. Erena/, v roku 1959 novšia dvojkolesová striekačka DS-16 značky Slatiňany, v roku 1974 Ávia 30 /nahradila Pragu RN/ a požiarne striekačky ako PS 8, PPS 12.

Na zabezpečenie techniky si hasiči zarábali aj organizovaním majálesov. Prvý majáles bol organizovaný v Konskom dole v roku 1960 za prítomnosti občanov, okolitých dedín a významných hasičov Turca. Obyvatelia Blatnice priniesli rôzne občerstvenie zo svojich domovov, aby pohostili všetkých prítomných. O týchto majálesoch organizovaných na vysokej úrovni je písané aj v Hasičských listoch. No vieme, že už dávno predtým organizovali hasičské zábavy v Konskom dole a na Čačanej.

27.2.1963 zavádzajú do histórie aj ďalšiu tradíciu – organizovanie Fašiangov. V roku 1969 po prvý raz organizujú z príležitosti SNP vatru na Diele /cesta SNP smerom na Mošovce/ a na Tlstej. Práca dobrovoľných hasičov v Blatnici je poznačená množstvom brigádnických hodín odrobených na požiarnej zbrojnici, v obci, pre lesy ako aj pre poľnohospodárske družstvo. Nie však pre jednotlivcov z hasičského zboru, ale v prospech hasičského zboru na nákup kvalitnejšej techniky na záchranu životov a majetku. Vždy mali na pamäti, že užitočná organizácia pracuje v prospech všeobecného dobra. Uvedomovali si, že hasič koná túto prácu z lásky bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Aj blatnickí hasiči konali svoju prácu v znamení vznešeného odkazu Kristovho „Miluj blížneho svojho ako seba samého“. A naozaj sa im darilo. V hasičských listoch sa píše, že Hasičský zbor v Blatnici vyvíja vysoko aktívnu činnosť‘ po všetkých stránkach. Na vysokej úrovni boli hodnotené valné zhromaždenia. Významné valné zhromaždenie sa uskutočnilo dňa 31.januára 1926 za prítomnosti zástupcov obecného predstavenstva ako aj všetkého členstva zboru. Tajomník zboru vtedy žiadal od obecného predstavenstva aby sa postarali o postavenie novej strážnice. Obecné predstavenstvo toto vzalo na vedomie a už v roku 1928 bol postavený obecný dom, v ktorom bola zriadená aj požiarna zbrojnica, do ktorej sa hasiči presťahovali z pôvodnej drevenej zbrojnice, ktorá sa nachádzala v jej blízkosti. Na uvedenom valnom zhromaždení Gustáv Somora / veliteľ 1924 – 1926, jeden zo zakladateľov zboru/ končí svoju činnosť ako veliteľ zboru. Na jeho miesto bol zvolený Ján Ďuris, ktorý voľbu prijal.

Okolo rokov 1970 blatnickí hasiči začínajú aj súťažnú činnosť‘ s mladými hasičmi, dorastom a dospelými. Už v roku 1973 dorastenci obsadili 1. miesto na súťaži v Slovanoch a dievčatá 2. miesto v Kláštore pod Znievom. Potrebné je spomenúť aj členstvo hasičského zboru, ktoré bolo vždy nad 100 členov. Za spomienku stojí aj činnosť vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol a udržiavanie hliadok v jarnom období a počas žatvy vo vežičke požiarnej zbrojnice. Významné boli aj cvičenia, ktoré boli organizované v rámci okresu ešte pred zavedením súťaží. Tieto cvičenia boli na vysokej úrovni a vtedy bolo cťou dostať sa do požiarneho družstva a reprezentovať tak svoj hasičský zbor. Nápomocní boli aj v roku 1960, kedy obec zasiahli veľké povodne /26.7.1960/ a Blatnickí hasiči pomáhali pri odstraňovaní škôd a ochrane majetku a života občanov.

Začiatkom 70 rokov minulého storočia bol zvolený za predsedu Jozef Ferenčík / teraz už zaslúžilý člen DPO /, ktorý najviac rokov pôsobil v tejto funkcii a lásku k hasičstvu šíril vôkol seba a nie len preto bol niekoľkokrát vyznamenaný. Dlhoročným funkcionárom bol aj Andrej Duchaj, ktorý bol od polovice 40 rokov minulého storočia až do konca 60 rokov minulého storočia veliteľom zboru a potom ako prvý predseda až do začiatku 70 rokov minulého storočia, a preto sa zapísal do histórie zboru hlavne ako najdlhšie pôsobiaci veliteľ zboru, ktorý sa zaslúžil o mnohé zmeny v tomto ťažkom období. Škoda, že nemožno spomenúť menovite aj ďalších funkcionárov alebo členov, ktorí sa zaslúžili o takúto bohatú históriu hasičstva v Blatnici. Pretože nemáme však dostatočnú evidenciu. V zápisniciach sa píše o aktívnej činnosti všeobecne, ale bez mien.

Niekoľko historických fotografií si môžete pozrieť v našej galérii.


Ďalšie zaujmavosti:

/nepodložené/ Pravdepodobne sa zúčastnili aj prvého Okresného cvičenia, ktoré sa konalo 8.9.1924 v Štubnianských Tepliciach. Na tomto cvičení sa celkovo zúčastnilo 36 zborov s celkovým počtom 700 hasičov v rovnošate.

1983 – mal 120 členov
1984 – mal 128 členov
1988 – mal 129 členov z toho 28 žien

VELITELIA /pôsobenie/:

 1. Ján Duchaj, stolár a jeden zo zakladateľov  / od 1887 – do nie je známe /
 2. Ján Siakeľ, obuvník a jeden zo zakladateľov / od ? – do asi 1913 / ako veliteľ skončil keď odišiel za synmi do USA, pravdepodobne v rokoch 1912 -1914
 3. Jozef Ďuris st., tesár majster / asi od 1914 – do 1918 /
 4. Jozef Čižmárik, lesný hajník / od 1918 – do asi 1920 / v tomto období bol na tom zbor najhoršie, chudobný vo výbave aj vo výstroji, ale už v roku 1920 bolo citeľne zlepšenie. Rovnošaty si mnohý členovia zakúpili z vlastných zdrojov.
 5. Ján Ďuris, syn Jozefa Ďurisa st. viď. bod 3. / od ? – do ? / asi chvíľu v roku 1920
 6. Jozef Čižmárik st., mlynár a jeden zo zakladateľov / od 1920 – do 8.9.1924 /
 7. Gustáv Somora, krajčír a jeden zo zakladateľov / od 8.9.1924 – do 31.1.1926 / vzdal sa funkcie
 8. Ján Ďuris, druhy raz zvolený / od 31.1.1926 –  do 6.7.1926 / odišiel do USA
 9. Jozef Čižmárik, horár / od 6.7.1926 –  do 17.7.1927 / menovaný okr. horárom v Ilave, odsťahoval sa
 10. Jozef Čižmárik st., druhy raz volený / od 17.7.1927 – do 6.1.1928 /                   /
 11. Jozef Lako, stolár a aj obvodný veliteľ / od 6.1.1928 – do začiatku 40 rokov 20 st. /
 12. Andrej Duchaj / od polovice 40 rokoch 20 st. – do konca 60 rokov 20 st. /
 13. Jaroslav Ďanovský / od konca 60 rokov 20 st. – do 2.2.1977 / zomrel
 14. Miloslav Juráška / od 2.2.1977 – do ? /
 15. Peter Okapal / ? /
 16. Jaroslav Červeň / od ? – do 9.12.2006 /
 17. Martin Fillo / od 9.12.2006 – 19.11.2016 /
 18. Ján Ferenčík / od 19.11.2016 – do trvá /

PREDSEDOVIA /pôsobenie/ do 70 rokov 20 st. funkcia predseda nebola:

 1. Andrej Duchaj / od konca 60 rokov 20 st. – do začiatku 70 rokov 20 st. / zomrel 5.11.1974
 2. Jozef Ferenčík st. / od začiatku 70 rokov 20 st. –  do 2001 / najviac pôsobiaci vo funkcii predsedu
 3. Jozef Feriančik st. / od 2001 – do 21.5.2003 / zomrel ako predseda
 4. Jaroslav Borcovan / asi od 31.1.2004 – asi do 9.12.2006 /
 5. Michaela Pavolková / od 9.12.2006 – do 29.10.2011 / Riaditeľka Hasičskej školy v Martine
 6. Miroslav Feriančik, syn nebohého J. Feriančíka bod 3. / od 29.10.2011 – do trvá /

TAJOMNÍCI /pôsobenie/:

 1. Do 8.9.1924 nie je známe kto bol tajomníkom
 2. Miloslav Ľupták / od 8.9.1924 do 17.7.1927 /
 3. Ján Kollár / od 6.1.1928 – do 5.5.1929 / dostal prácu v Turč. Sv. Martine v pivovare ako gazda a odsťahoval sa
 4. Miloslav Oravec / od 5.5.1929 – do ? / 1. júna 1937 bol určite ešte tajomníkom
 5. Jaroslav Šimonides / ? /
 6. Michaela Pavolková / od ? – do 9.12.2006 /    
 7. Miroslav Urban / od 9.12.2006 – do 29. 10. 2011 /   
 8. Juraj Svitek / od 29. 10. 2011 – do 26.2019/
 9. Jana Sobkuliaková / od 26.1.2019 – do trvá /