Vážení členovia dovoľujeme si vás pozvať na výročnú členskú schôdzu členov Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnici, ktorá sa bude konať dňa 26. januára 2019 o 18.00 hod. v Dome služieb.

Účasť členov DHZ na zasadnutí je potrebná a pokiaľ je to možné v uniforme.

Program:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti DHZ za rok 2018
 4. Správa o hospodárení DHZ za rok 2018
 5. Správa revíznej komisie DHZ za rok 2018
 6. Plán hlavných úloh na rok 2019
 7. Doplňujúce voľby
 8. Schválenie štatutárov
 9. Diskusia
 10. Prijatie uznesenia z VČS DHZ
 11. Záver a občerstvenie