Vážení členovia, dovoľujeme si vás pozvať na výročnú členskú schôdzu členov Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnici, ktorá sa bude konať dňa 25. januára 2020 o 18.00 hod. v Dome služieb.

Účasť členov DHZ Blatnica na zasadnutí je potrebná, a pokiaľ je to možné v uniforme.

Program:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
  3. Správa o činnosti DHZ za rok 2019
  4. Správa o hospodárení DHZ za rok 2019
  5. Správa revíznej komisie DHZ za rok 2019
  6. Plán hlavných úloh na rok 2020
  7. Diskusia
  8. Prijatie uznesenia z VČS DHZ
  9. Záver a občerstvenie

Po schôdzi bude prebiehať predaj členských známok na rok 2020.